Howspace-oppimis- ja kehitysalusta

Tietosuojaseloste laadittu 18.10.2021

Epilepsialiiton tietosuojaselosteessa kerrotaan, millä tavalla Epilepsialiitto käsittelee hallinnoimallaan Howspace-alustalla kerättäviä henkilötietoja. Lue myös Epilepsialiiton käyttämän palveluntarjoajan Howspacen tietosuojakäytännöt (avautuu uuteen välilehteen).

Rekisterinpitäjä

Epilepsialiitto
Malmin Kauppatie 26
00700 Helsinki
p. 09 350 8230
epilepsialiitto@epilepsia.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Järjestöassistentti Heli Lehtimäki
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
p. 050401 5569
heli.lehtimaki@epilepsia.fi

Rekisterin nimi

Epilepsialiiton hallinnoima sähköinen Howspace-oppimis- ja kehitysalusta

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Epilepsialiitto kerää, säilyttää ja käsittelee Howspace-alustalle kirjautuneista ihmisistä henkilötietoja ainoastaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:
Epilepsialiiton ja asiakkaan välinen sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

  • asiakaskohtaisten konsultointien, verkkokurssien ja -valmennusten toteuttaminen
  • projektien ja asiakassuhteen ylläpitäminen
  • asiakaspalvelu ja palautteenkeruu
  • pääsynhallinta ja järjestelmän sisäinen kommunikaatio

Rekisteriä käyttävät vain ne Epilepsialiito työntekijät, joiden toimenkuvaan Howspace-alustan käyttö kuuluu. Heillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsiteltäviä ja rekisteröityjä henkilötietoja ovat: nimi ja sähköpostiosoite. Tiedot saadaan rekisteröitävältä itseltään erillisen yhteydenoton tai Howspace-alustalle kirjautumisen yhteydessä.

Miten kauan säilytämme tietoja?

Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on käyttötarkoituksen perusteella tarpeellista, kuitenkin enintään puoli vuotta sen jälkeen, kun verkkokurssi tai -valmennus tai muu ennalta määritelty työskentely Howspace-työtilassa on päättynyt. Rekisteröidyllä on myös erikseen oikeus pyytää tietojensa poistamista.

Henkilötietojen luovuttaminen rekisteristä

Epilepsialiitto ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa
  • tarkastaa itseään koskevat tiedot
  • pyytää tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista ja tietojen poistamista.

Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Epilepsialiitolle. Pyynnössä tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä. Valitusviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto. Yhteystiedot: vaihde 029 56 66700, www.tietosuoja.fi 

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Ota yhteyttä

Heli Lehtimäki

Vastaan Epilepsialiiton asiakaspalvelusta ja toimin jäsenyhdistysten tukena. Vastuullani ovat jäsenasiat, osoitteenmuutokset sekä materiaalitilaukset. Toimin rekisteriasioiden yhteyshenkilönä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?