Lausunnot ja kannanotot

Epilepsialiitto antaa lausuntoja lainvalmisteluvaiheessa, osallistuu ohjelmavalmisteluihin ja ottaa kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Teemme lausuntoja ja kannanottoja yksin sekä yhdessä kumppanijärjestöjemme ja asiantuntijoidemme kanssa.

Uusimmat lausunnot ja kannanotot ovat tutustuttavissa tällä sivulla. Aiempia lausuntoja ja kannanottoja voi tiedustella Epilepsialiitosta, epilepsialiitto@epilepsia.fi

 

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta.

Lakiehdotus kytkeytyy laajemmin rahoitusmalliuudistukseen tähtäävään arpajaislain muuttamiseen, missä muun muassa on valmisteltu kumottavaksi laissa tällä hetkellä olevaa, valtionavustuksiin liittyvää erityissääntelyä 1.1.2024 alkaen.

Alkaen 1.1.2024 Veikkaus Oy:n tuotto on ehdotettu tuloutettavaksi yleiskatteellisena valtion tulotilille, josta se siirtyy osaksi yleiskatteellista kehysrahoitusta. Uudessa rahoitusmallissa katkaistaan yhteys arpajaislaissa säädettyjen yksilöityjen käyttötarkoitusten väliltä. Uusi rahoitusmalli tarkoittaisi käytännössä puhdasta yleiskatteellista mallia, jossa ei olisi säädösperusteisia määrärahan jakosuhteita eikä yksilöityjä käyttötarkoitusmäärityksiä. Tässä mallissa ei enää olisi tarvetta arpajaislain (1047/2001) rahapelituottoa koskeville 4 luvun säännöksille.

2.5.2022 Lausuntopyyntö ja -aineisto

Ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi

Ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi oli lausunnolla 17.2.-4.4.2022. Uudistuksessa on tarkoitus säätää uusi vammaispalvelulaki. Uusi laki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta sekä turvata yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Asiakasmaksulain pykälät muutettaisiin vastaamaan uuden lain palveluita. Samalla tehtäisiin muutoksia sosiaalihuoltolain palvelusuunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin. Kehitysvammalakiin jätettäisiin voimaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja perusoikeuksien rajoittamista sekä tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevat pykälät. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

17.2.2022 Lausuntopyyntö ja -aineisto

Kysymyksiä ja vastauksia vammaispalvelulaista

Perusterveydenhuollon hoitotakuu

Tavoitteena on tiukentaa terveydenhuoltolain mukaista perusterveydenhuollon hoitotakuuta. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika laskettuna hoidon tarpeen arviosta lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Esityksen tavoitteena on vahvistaa terveydenhuollon peruspalveluja ja parantaa palvelujen saatavuutta. Peruspalvelujen vahvistaminen kaventaa ihmisten hyvinvointi-ja terveyseroja ja parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta.

17.11.2021 Lausuntopyyntö perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta

Lääketieteellinen rekisteritutkimus ja toisiolaki

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia, potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi lakisääteisen tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kaikki ne hoito- ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Samalla rajattaisiin oikeuspsykiatrisen potilaan osallistumista lääketieteelliseen tutkimukseen.

14.4.2021 Toisiolaki vaarantaa rekisteritutkimuksiin perustuvan hoidon ja eurooppalaisen yhteistyön

9.4.2021 Vetoomus eduskunnalle toisiolain muuttamiseksi

Lapin alueen järjestöjen kannanotto sotevalmisteluun

Lapin alueen järjestöt vaativat kannanotossaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten erityistarpeiden ja -palvelutarpeen huomioimista  sekä järjestöjen osallistamista Lapin soteuudistuksen valmisteluun. 

Vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaaminen vammaispalveluissa

Viranomaisten ja vammaisjärjestöjen edustajista koostuneen osallisuustyöryhmän tehtävänä oli arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Osallisuustyöryhmän raportti käsittelee vammaisten henkilöiden osallistumisen ja osallisuuden tukemista, palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnittelua, päätöksentekoa ja niiden toteuttamista.

Työryhmän työllä vastattiin yhteen eduskunnan lausumista, jotka annettiin ”Ei myytävänä” -kansalaisaloitteen pohjalta. Hallitusohjelman mukaan sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio ottaa huomioon muun muassa vammaisten henkilöiden osallisuuden sekä mahdollisuudet itsenäiseen elämään. Vammaisten henkilöiden yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta.

 

Epilepsialiiton lausunnot ja kannanotot

Tiedostomuoto: PDF

Lausunto lakiesityksestä vammaispalvelulaiksi

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiitto lausui 4.4.2022 luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi. Erityisesti nostimme esiin epilepsiaa sairastavien ihmisten erityistarpeita, jotka liittyvät toimintakyvyn aaltoiluun ja liikkumista tukeviin palveluihin.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Lausunto hoitotakuun tiukentamisesta

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiitto lausui hoitotakuun tiukentamisesta 20.12.2021.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Kannanotto suomalaista kliinistä rekisteritutkimusta uhkaavaan tilanteeseen

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiitto osallistui yhteiseen kannanottoon kliinistä rekisteritutkimusta uhkaavaan tilanteeseen 2.6.2021.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Lapin alueen kannanotto vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä järjestöjen osallistumisesta sotevalmisteluun

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiitto ja Lapin epilepsiayhdistys osallistuivat Lapin alueen muiden järjestöjen kanssa yhteiseen kannanottoon 1.6.2021.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

STM osallisuustyöryhmä Vammaisfoorumin lausunto vammaisten ihmisten osallisuudesta

Kuvaus tiedostosta: STM:n osallisuustyöryhmän ja Vammaisfoorumiin kuuluvien järjestöjen yhteinen lausunto vammaisten ihmisten osallisuuden vahvistamiseksi vammaispalvelujen järjestämisessä 5.2.2021

Lataa tiedosto

Lisätietoja

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Paula Salminen

Vastaan Epilepsialiitossa sosiaaliturva-asioista, neuvonnasta, kurssityöstä, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?