Esteellisyysperiaatteet

Epilepsiatutkimussäätiö noudattaa toiminnassaan Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunta ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta. Sen mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua.

Epilepsiatutkimussäätiön hallitus on hyväksynyt myös omat esteellisyysperiaatteet 11.4.2011. Näitä sovelletaan kaikessa Epilepsiatutkimussäätön hallinnossa, valmistelussa ja päätöksenteossa riippumatta siitä, onko kyseessä apurahapäätöksen tekeminen vai jokin muu säätiön tai sen nimittämän toimielimen päätös.

Esteellisyydellä tarkoitetaan sitä, että apurahan hakijan ja Epilepsiatutkimussäätiön toimesta apurahojen harkintaan ja myöntämiseen sekä siihen liittyvään päätöksentekoon osallistuvan (jäljempänä ’Päättäjä’) välillä vallitsee suhde, jonka perusteella Päättäjän ei voida katsoa kykenevän objektiiviseen ja puolueettoman päätöksentekoon koskien apurahan myöntämistä taikka sitä koskevan esityksen tekemistä.

Esteettömyysharkinta kuuluu ensisijaisesti Päättäjille itselleen ja Päättäjän tulee pidättäytyä osallistumasta päätöksentekoon aina, mikäli hän on tai kokee olevansa esteellinen tekemään asiassa päätöstä tai esitystä päätökselle päätöksenteon ulkopuolisista perusteista vapaana.