Säännöt

1 §
Säätiön nimi on Epilepsiatutkimussäätiö – Stiftelsen för Epilepsiforskning ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiöstä voidaan toiminnassa käyttää myös tunnusta Epilepsiatutkimussäätiö. Englanninkielisenä nimenä käytetään nimelä Epilepsy Research Foundation.

2 §
Säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti ja edistää muilla tavoin epilepsiaan liittyvää tieteellistä tutkimusta.

3 §

Säätiön peruspääomana on säädekirjassa mainittu 16 819 euroa (100 000 markkaa), joka on säilytettävä vähentymättömänä. Peruspääomalle kertynyt tuotto lisätään säätiön käyttövaroihin.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä säätiölain sallimalla tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Ellei lahjoituksessa, testamentissa tai avustuksessa ole toisin määrätty, lisätään tällainen omaisuus ja sen tuotto säätiön käyttövaroihin.

Säätiön rahavarat on sijoitettava suunnitelmallisesti. Säätiö on myös oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteistöjä.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

4 §
Säätiölle valittava hallitus käyttää säätiön päätösvaltaa ja huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti 2 §:ssä todetun tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Jäsenet valitaan porrastetusti neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain eroaa neljännes (1/4) hallituksen jäsenistä. Hallitus täydentää itse itseään, kuitenkin siten, että vähintään kolmasosa (1/3) jäsenistä valitaan Epilepsialiitto – Epilepsiförbundet ry:n hallituksen nimeämistä ehdokkaita. Mikäli liitto ei ole nimennyt ehdokkaitaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä, täydentää hallitus myös tältä osin itse itseään.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä harkintansa mukaan muut säätiön toimihenkilöt ja -elimet. Toimihenkilöt voivat olla joko hallituksen jäseniä tai sen ulkopuolisia henkilöitä. Valinnat ovat voimassa toistaiseksi, ellei niitä erikseen ole tehty määräaikaisina. Hallituksella on kuitenkin oikeus milloin tahansa päättää uusien toimihenkilöiden- tai elinten valinnasta tai valita aiemmin valitulle toimihenkilölle korvaaja.

5 §

Säätiössä tulee toimittaa tilintarkastus. Hallitus valitsee varsinaisessa vuosikokouksessaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön, josta nimetään päävastuullinen tilintarkastaja. Vaihtoehtoisesti hallitus valitsee yhden tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla HT-pätevöity.

6 §

Säätiötä edustaa säätiön hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen valtuttamaan hallituksen jäsenen kanssa kaksi yhdessä.

Hallitus voi tarvittaessa erikseen oikeuttaa kaksi nimettyä hallituksen jäsentä tai muuta henkilöä edustamaan säätiötä kaksi yhdessä.

7 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain viimeistään huhtikuussa, jossa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) hyväksytään edellisen toimintavuoden toimintakertomus;
2) päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta;
3) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenille maksettavista kokouspalkkioista sekä tilintarkastajille suoritettavista palkkioista;
4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle neljäksi vuodeksi näiden sääntöjen 4 §:n mukaisesti;
5) valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja;
6) valitaan säätiölle tilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle näiden sääntöjen 5 §:n mukaisesti;
7) päätetään kokouskutsussa mahdollisesti erikseen mainituista asioista.

Tarpeen vaatiessa voidaan hallitus kutsua ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään kokouskutsussa mainittuja asioita. Hallitus on joka tapauksessa välittömästi kutsuttava koolle, jos vähintään neljäsosa (1/4) hallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten säätiön puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta kirjallisesti pyytää.

8 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, joka kirjallisesti on toimitettava kullekin hallituksen jäsenelle viimeistään viikkoa ennen kokousta postitse, sähköisesti tai muulla hallituksen päättämällä tavalla. Hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, mutta vaalien osalta kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi tehtävään valittu hallituksen jäsen tarkistaa ja allekirjoittaa.

9 §
Hallituksen jäsenille voidaan kokouksista määrätä palkkio, joka saa olla enintään valtion komiteapalkkion suuruinen. Hallituksen määräämille valiokuntien jäsenille tai muille toimihenkilöille voidaan maksaa kokouspalkkiota samoin perustein kuin hallituksen jäsenille.

Säätiön toimihenkilöiden palkat ja palkkiot samoin kuin tilintarkastajien palkkiot määrää hallitus.

10 §
Säätiön tilikausi on 01.01.-31.12. Tilit ja hallituksen toimintakertomus on annettava viikon kuluessa vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomuksensa toukokuun loppuun mennessä.

Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta.

11 §
Näiden sääntöjen muuttaminen on mahdollinen sellaisessa hallituksen kokouksessa, jossa vähintään kaksi kolmannesta (2/3) hallituksen jäsenistä on läsnä ja hyväksyvien äänten lukumäärä on suurempi kuin puolet koko hallituksen jäsenmäärästä puheenjohtajisto mukaan laskettuna. Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on viivytyksessä ilmoitettava rekisteröitäväksi säätiörekisteriin eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

Säätiön purkamisesta noudatetaan kulloinkin voimassa olevan säätiölain säännöksiä.

12 §
Jos säätiö lopettaa toimintansa, siirtyvät sen varat Suomen Kulttuurirahastolle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

13 §
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, säätiön toiminnassa noudatetaan voimassa olevan säätiölain säännöksiä ja Suomen lakia.

Säätiölaki

Tutustu säätiölakiin Finlexin sivuilta.

Lue lisää

Lue lisää

Tiedostomuoto: PDF

Epilepsiatutkimussäätiön säännöt

Lataa tiedosto