Sosiaaliturva

Ajankohtaista koronatilanteessa

Koronatilanne vaikuttaa Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin. Koontia ja usein kysyttyjä kysymyksiä Kelan palveluista täällä. Tietoa on saatavilla myös selkosuomeksi

Sosiaali- ja terveysminiusteriö on koonnut toimeentuloon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia https://stm.fi/korona-yksilon-ja-perheen-toimeentulo

Tukiliitto on koonnut koronatilanteen herättämiä kysymyksiä koskien vammaisten ihmisten palveluja koronakysymyksiä - lakimies vastaa

Katso myös vammaispalvelujen käsikirjaan koottua tietoa ajankohtaisesta tilanteesta vammaispalveluissa.

Ohjeita apteekissa asioimiseen koronatilanteessa Kanta-palvelun tiedotteessa

Lääkekorvaukset
Tavallisimmat epilepsialääkkeet ovat ns. erityiskorvattuja lääkkeitä.  Niitä ostaessasi maksat vain lääkekohtaisen omavastuun. Erityiskorvauksen saamiseksi tarvitset B-todistuksen hoitavalta lääkäriltä.

Vuoden alussa sinun tulee maksaa reseptilääkkeistä 50 euroa itse ennen kuin Kela korvaa lääkekuluja. Alkuomavastuun maksamisen jälkeen erityiskorvattava lääke maksaa 4,50 euroa. Alle 18-vuotiaiden ei tarvitse maksaa alkuomavastuuta.

Kun olet maksanut sv-korvattavista lääkkeistä 577,66 euroa kalenterivuodessa, lääkekohtainen omavastuu on 2,50 euroa. 

Lue lisää lääkekorvauksista http://www.kela.fi/laakkeet

Matkakorvaukset
Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia. Korvausta saat ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilasi tai julkisen liikenteen puutteiden vuoksi, voit saada korvausta esimerkiksi oman auton tai taksin käytöstä. Jos käytät taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset terveydenhuollon antaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67). Oman auton käytöstä korvaus on 0,20 €/km omavastuun ylittävältä osalta.

Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25 euroa. Kun kalenterivuoden aikana olet maksanut matkojen omavastuita 300 euroa, Kela korvaa matkat ylittävältä osalta kokonaan.

Jos matkan kustannukset jäävät alle omavastuun, maksat matkan itse. Myös nämä kustannukset kerryttävät matkojen vuosiomavastuuta (ns. matkakattoa 300 euroa). Laita siis matkakorvaushakemukseen myös omavastuuta pienemmät matkakustannukset. Muista hakea korvausta 6 kuukauden kuluessa matkan tekemisestä.

Esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssille tehtävästä matkasta voit hakea matkakorvausta, jos olet hakeutunut kurssille lääkärin lähetteellä (suositus lääkärinlausunnossa/sairauskertomustiedoissa) ja kurssiin sisältyy lääkärin tai sairausvakuutuslaissa tarkoitetun muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa, tutkimusta tai hoidon opastusta. Matkakorvaus maksetaan kuntoutukseen meno- ja paluumatkasta. Jos kurssi on tarkoitettu myös perheenjäsenille, matkakustannuksista vähennetään vain yksi omavastuu 25 €/matka, kun matkustat perheenjäsenen kanssa.

Matkakorvaus tulee hakea 6 kuukauden kuluessa matkasta. Hakemuksen voit täyttää verkossa (katso täältä) tai tulostamalla ja täyttämällä SV4 -lomakkeen, jonka löydät täältä

http://www.kela.fi/matkat

Kuntoutusraha
Kuntoutukseen osallistumisen ajalta voit saada Kelalta kuntoutusrahaa, mikäli kuntoutuspäivä matkoineen kestää vähintää 4 tuntia tai kuntoutus muutoin estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa. Kuntoutusrahaa maksetaan arkipäiviltä (ma-la). Muut tulot ja korvaukset saattavat vaikuttaa kuntoutusrahan määrään tai estää sen maksamisen kokonaan.

Kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssilla omavastuu on yksi päivä. Omavastuaikaa ei ole lainkaan, jos osallistut lapsesi kuntoutukseen (esim. lasten perhekurssille).

Lisätietoa täältä ja hakemisohjeisiin tästä

Kelan vammaistuet
Vammaistuilla tarkoitetaan alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Niiden tarkoituksena on tukea itsenäistä selviytymistä ja kompensoida sairaudesta aiheutuvia kustannuksia. Myöntämisen perusteita ovat esimerkiksi vammasta tai sairaudesta johtuva avun, ohjauksen ja valvonnan tarve. Vammaistuen hakemiseksi tarvitset lääkäriltä C-lausunnon. Vammaistuet ovat verotonta tuloa.
Lue lisää myöntämisperusteita ja hakemisesta http://www.kela.fi/vammaistuet

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Julkisen terveydenhuollon maksujen kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä v. 2020 on 683 euroa. Maksukaton täytyttyä asiakas saa palvelut pääsääntöisesti maksuttomina, mutta esim. lyhytaikaisesta sairaalahoidosta voidaan periä 22,50 euroa/vrk. Lisätietoa täältä

Kunta voi päättää periä myös pienempiä maksuja tai olla kokonaan perimättä maksua. 

Asiakasmaksulain 11 §:n perusteella voit hakea kunnalta huojennusta maksuihin tai niiden perimättä jättämistä:

Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Apua jokapäiväiseen elämään

Kunnan sosiaali- ja vammaispalvelut tukevat arjessa selviytymistä silloin, kun sairaus haittaa toimintakykyä eikä henkilö selviydy ilman toisen ihmisen apua.

Omaishoidon tukea voi hakea silloin, kun epilepsiaa sairastava henkilö tarvitsee kotona annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Omaishoitajana voi toimia omainen tai joku muu hoidettavan läheinen henkilö.

Kotipalvelua voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Kotipalvelu on maksullista.

Kunta järjestää vammaispalvelulain mukaisia tukitoimia ja palveluja, jos vamman tai sairauden johdosta tarvitset apua. Edellytyksenä on, että sinulla pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämisen toiminnoista. Vammaispalveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu.

EU:n vammaiskortti

EU:n vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Kortilla ei saa sosiaalietuuksia. Voit hakea vammaiskorttia Kelan kautta, jos sinulle on myönnetty jokin tässä luetelluista etuuksista. Lue lisää vammaiskortista täältä.

Tietoa yhteiskunnan palveluista

Vammaispalvelujen käsikirja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) tuottama opas. Tietopaketti sujuvan arjen mahdollistavista palveluista on koottu tähän

Palvelupolkumalli.fi- portaalista löytyy tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.  Tarjolla on tietoa perheille suunnattujen palveluiden järjestämisestä sekä hoitoon, kuntoutukseen, päivähoitoon, kouluun ja harrastamiseen liittyviä asioita. http://www.palvelupolkumalli.fi/

Sosiaaliturvan tarkistuslista auttaa selvittämään mahdollisuuksia erilaisiin tukimuotoihin ja hakemaan niitä oikeasta paikasta. http://www.sosiaaliturvaopas.fi/muut_materiaalit/

Sosiaaliturvaopas on useiden kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama tietopaketti sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöistä.  http://www.sosiaaliturvaopas.fi/

Mistä saat apua palveluiden ja tukien hakemiseen

Sairaaloiden kuntoutusohjaajat ja sosiaalityöntekijät ovat apunasi kun tarvitset tukea.

Kuntoutusohjaaja arvioi arjessa selviytymistä, palveluiden tarvetta ja kuntoutumismahdollisuuksia. Hän voi tarvittaessa tulla myös kotiin, kouluun tai työpaikalle.

Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittavien sosiaaliturvaetuuksien sekä erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien hakemisessa.

Voit itse varata ajan kuntoutusohjaajalle ja sosiaalityöntekijälle. Myös läheinen tai asioitasi hoitava ammattilainen voi sinun luvallasi ottaa häneen yhteyttä. Lääkärin lähetettä ei välttämättä tarvita. Kuntoutusohjaus ja sosiaalityö ovat asiakkaalle maksuttomia palveluita.

Sivu on päivitetty 23.04.2020