Mahdollistaja -hanke

Mahdollistaja – hanke (2018-2021)
Tukena uudelleenorientoitumiseen ja osallisuuteen

Hankkeessa kehitetään tukea ja toimintaa työikäisille, joilla on todettu epilepsia. Taustalla on tutkimus- ja kokemustieto epilepsian vaikutuksista työhön ja opiskeluun, perhe-elämään, vapaa-aikaan, sosiaalisiin suhteisiin ja osallisuuteen. Hanketoimintaa kehitetään Satakunnassa ja pohjoisemmassa Suomessa, OYS- erityisvastuualueella. Toimintaa on tarkoitus myöhemmin levittää muuallekin Suomeen.
 

Auttavaa vapaaehtoistyötä ja toimintaa työikäisille

Kun epilepsia todetaan tai sen oireet äkillisesti pahenevat, tarve jutella toisen samassa tilanteessa olevan kanssa voi olla suuri. Myös elämän taitekohdissa kuten opintojen jälkeen työelämään siirtymisessä kokemustieto on erityisen arvokasta. Samassa elämäntilanteessa olevan kanssa jutunaiheet syntyvät usein luontevasti. Toisen samoja asioita läpikäyneen kokemukset myös kannustavat haasteellisissa tilanteissa eteenpäin ja luovat toivoa. 

Hankkeessa kehitetään auttavaa vapaaehtoistyötä. Mallia otetaan opiskelumaailmassa ja työelämässä tutusta mentoroinnista. Epilepsialiiton toiminnassa mentoroinnilla tarkoitetaan epilepsiaan liittyvän kokemustiedon hyödyntämistä. Mentori on vapaaehtoinen, jolla on oman, läheisen ihmisen tai työn kautta kokemusta epilepsiasta. Mentorilla on kokemusta epilepsian aiheuttamista arjen muutoksista tai elämän taitekohdista ja niistä selviytymisestä. Mentori toimii kahdenkeskisissä tapaamisissa kannustajana ja tukena toiselle, samoja asioita kohtaavalle ihmiselle. Mentorointi voi keskittyä esimerkiksi työelämään, nuoren itsenäistymiseen ja ammatillisen polun löytymiseen tai vanhemmuuteen.

Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia mentoreita sekä etsitään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa henkilöitä, jotka hyötyvät mentoroinnista. Hanketyöntekijä toimii mentoriparien tukena määräaikaisten mentorisuhteiden ajan.

Hankkeessa myös ideoidaan ja kokeillaan yhteisöllistä toimintaa, joka tavoittaisi työikäisiä ja vastaisi heidän tarpeisiinsa. Alueellisen vaikuttamistyön kautta pyritään saamaan esiin niidenkin ihmisten ääni, joka jäisi muutoin helposti kuulematta esimerkiksi palveluiden kehittämisessä. 
 

Hankkeen yhteistyökumppanit

  • Suomen Mielenterveysseura
  • Omaishoitajaliitto
  • Aivoliitto
  • Neuroliitto

Yhteistyötä tehdään hankkeen pilottialueiden yhdistysten sekä keskeisten terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Mentorointiin liittyvää materiaalia toteutetaan yhteistyössä UCB:n kanssa. Hanke on osa STEAn rahoittamaa Arvokas-avustusohjelmaa.
 

Hankkeen yhteyshenkilö

Vuokko Mäkitalo
projektityöntekijä
vuokko.makitalo@epilepsia.fi
p. 040 921 0975

Mahdollistaja-hanke

Sivu on päivitetty 04.04.2019