Säännöt


1 §
Säätiön nimi on Epilepsiatutkimussäätiö – Stiftelsen för Epilepsiforskning ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on tukea epilepsiaanliittyvää tieteellistä tutkimusta.

3 §
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti epilepsiaan liittyvää tieteellistä tutkimusta.

4 §
Säätiön peruspääomana on säädekirjassa mainittu 16 819 euroa (100 000 markkaa), joka on säilytettävä vähentymättömänä ja jonka tuottoa ainoastaan voidaan käyttää.

Säätiö on oikeutettu vastaano ttamaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä säätiölain sallimalla tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.

Säätiön rahavarat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiö on myös oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteistöjä.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

Ellei lahjoituksessa, testamentissa tai avustuksessa ole toisin määrätty, lisätään tällainen omaisuus ja sen tuotto säätiön käyttövaroihin.

5 §
Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään kuusitoista (16) neljäksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain neljännes, ensin arvan perusteella ja myöhemmin vuorottain. Ensimmäisen hallituksen valitsee Epilepsialiitto – Epilepsiförbundet ry:n hallitus, minkä jälkeen hallitus täydentää itse itseään niin, että vähintään kolmasosa jäsenistä valitaan Epilepsialiitto – Epilepsiförbundet ry:n hallituksen nimeämistä ehdokkaista ja ellei liitto ole nimennyt ehdokkaitaan maaliskuun loppuun mennessä, täydentää hallitus tältäkin osin itse itseään.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Säätiöllä tulee olla asiamies. Asiamies, joka toimii hallituksen alaisena, voidaan valita joko hallituksen keskuudesta tai ulkopuolelta. Asiamiehen työsuhteesta ja toimiehdoista määrää hallitus.

Hallitus voi asioita valmistelemaan keskuudestaan tai ulkopuolelta vuodeksi kerrallaan asettaa työvaliokunnan ja tieteellisen valiokunnan. Työvaliokunnassa on oltava Epilepsialiitto –  Epilepsiförbundet ry:n nimeämä edustus.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii joku säätiön puheenjohtajistoon kuuluva. Valiokuntiin tulee kuulua vähintään kolme (3) jäsentä.

Säätiön asiamies toimii hallituksen ja työvaliokunnan kokousten sihteerinä.

6 §
Säätiöllä tulee olla vähintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heillä kullakin henkilökohtainen varamiehensä. Tilintarkastajista tulee ainakin yhden, samoin hänen henkilökohtaisen varamiehensä olla hyväksytty tilimies tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Säätiön tilintarkastajat valitsee hallitus varsinaisessa vuosikokouksessaan tarkastamaan säätiön kuluvan tilivuoden tilejä.

7 §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä säätiön asiamies kaksi yhdessä tai kukin heistä yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa.

Säätiön hallitus voi oikeuttaa säätiön asiamiehen kirjoittamaan säätiön nimen yksin.

8 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain viimeistään huhtikuussa, jossa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) edellisen toimintavuoden toimintakertomus;
2) tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta;
3) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenille maksettavista kokouspalkkioista sekä tilintarkastajille suoritettavista palkkioista;
4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle neljäksi vuodeksi;
5) valitaan hallit uksen jäsenten keskuudesta puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja;
6) valitaan säätiölle kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet;
7) päätetään työvaliokunnan ja tieteellisen valiokunnan sekä näiden valiokuntien puheen johtajien asettamisesta sekä määritellään mainittujen valiokuntien tehtävät ja valtuudet;
8) päätetään kokouskutsussa mahdollisesti erikseen mainituista asioista.

Tarpeen vaatiessa voidaan hallitus kutsua ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään kokouskutsussa mainittuja asioita. Hallitus on joka tapauksessa välittömästi kutsuttava koolle, jos vähintään neljäsosa hallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten säätiön puheenjohtajalta tai jommaltakummalta varapuheenjohtajalta kirjallisesti pyytää.

9 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, joka kirjallisesti on toimitettava kullekin hallituksen jäsenelle viimeistään viikkoa ennen  kokousta. Hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, kun puheenjohtajana toimivan lisäksi on läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, mutta vaalien osalta arpa.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sekä kaksi siihen tehtävään valittua, kokouksessa läsnä ollutta hallituksen jäsentä tarkistaa. Kokousten pöytäkirjat on säätiön asiamiehen toimesta säilytettävä.

10 §
Hallituksen jäsenille voidaan kokouksista määrätä palkkio, joka saa olla enintään valtion komiteapalkkion suuruinen. Valiokuntien jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkiota samoin perustein kuin hallituksen jäsenille.

Säätiön asiamiehen ja muiden toimihenkilöiden palkat ja palkkiot samoin kuin tilintarkastajien palkkiot määrää hallitus.

11 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen toimintakertomus on annettava viikon kuluessa vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomuksensa toukokuun loppuun mennessä.

Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta.

12 §
Näiden sääntöjen muuttaminen on mahdollinen sellaisessa hallituksen kokouksessa, jossa vähintään kaksi kolmannesta (2/3) hallituksen jäsenistä on läsnä ja hyväksyvien äänten lukumäärä on suurempi kuin puolet koko hallituksen jäsenmäärästä puheenjohtajisto mukaan laskettuna. Päätökselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta voidaan päättää vain samoin edellytyksin kuin edellisessä momentissa on määrätty.

13 §
Jos säätiö lopettaa toimintansa, siirtyvät sen varat Suomen Kulttuurirahastolle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 ja 3 §:stä ilmenevään tarkoitukseen.

14 §
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevia säätiöistä annetun lain määräyksiä.

Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 2002

Sivu on päivitetty 11.09.2015