God medicinsk praxis

God medicinsk praxis -rekommendationen erinrar om: Ett förlängt epileptiskt anfall är en livsfarlig situation, som kräver omedelbar vård

Ett utdraget epileptiskt anfall (status epilepticus) är en livsfarlig situation, som kräver vård genast. Redan ett anfall som varar över fem minuter bör skötas som status epilepticus.

Dödligheten och risken för invalidisering ökar, om det epileptiska anfallet har varat mer än 30 minuter. Prognosen beror utom av anfallets längd på dess typ, dess grundorsak och på patientens ålder. För äldre personer är riskerna för följdsymptom störst.

Effekten av vården försvagas om anfallet förlängs, men prognosen kan påverkas genom en möjligast effektiv tidig vård. En effektiv långtidsvård av epilepsi minskar behovet av sjukhusbesök och livsfarliga komplikationer som hänger ihop med epilepsin.

En stor del av de förlängda anfallen ger med sig med det första läkemedlet. Vid bedömningen och skötseln av ett förlängt anfall som inte reagerar på det första läkemedlet har man nytta av en EEG-undersökning. Effektiv vård av ett länge pågående epileptiskt anfall som inte har reagerat på läkemedel under första och andra fasen är en tillräckligt djup anestesi på vårdplatsen (t.ex. intensiv- eller kontrollavdelning), där monitorering av blodcirkulationen och vård i respirationsmaskin samt EEG-monitorering kan utföras.

God medicinsk praxis för ett utdraget epileptiskt anfall är den första av tre vårdrekommendationer som gäller epilepsi. Framöver tas de rekommendationer upp som gäller långtidsvård av såväl barns som vuxnas epilepsi.

En arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarsällskapet Duodecim, Finska Barnneurologiska föreningen och Finska Neurologiska Föreningen har utarbetat rekommendationen i God medicinsk praxis om skötseln av ett förlängt epileptiskt anfall. Rekommendationen finns publicerad i nummer 12/2005 av tidskriften Aikakauskirja Duodecim. Rekommendationen Käypä hoito (God medicinsk praxis) kan läsas också på Internet.

Sivu on päivitetty 29.10.2015