Säännöt

(Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.2013)

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Epilepsiaseura – Epilepsisällskapet i Finland – Finnish Epilepsy Society ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Seuran tarkoituksena on kehittää epilepsian tutkimusta, hoitoa ja ehkäisyä, lisätä jäsentensä ammatillisia tietoja ja taitoja, sekä edistää alan perus- ja soveltavaa tutkimusta Suomessa.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää tieteellisiä kokouksia ja kursseja
 • antaa lausuntoja viranomaisille, laitoksille ja yleisölle epilepsiaa koskevista kysymyksistä
 • pitää yhteyttä kaikkiin niihin tahoihin, joiden toiminta liittyy epilepsiaan tai vaikuttaa seuran toimintaan
 • pitää yhteyksiä muiden maiden vastaaviin seuroihin ja yhdistyksiin ja alan kansainvälisiin liittoihin, erityisesti Kansainväliseen Epilepsialiigaan, jonka Suomen alaosastona seura toimii
 • tukee epilepsiaan liittyvää tai sitä sivuavien tieteenalojen tutkimustyötä.

4§ Seuran jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia tai kunniajäseniä.

 • varsinaiseksi jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä lääkärin, tai muun alaan liittyvän ammatillisen koulutuksen saaneen henkilön, joka työskentelee epilepsiatutkimuksen parissa
 • kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön
 • kunniajäseneksi seuran vuosikokous voi kutsua sen toimialalla erityisesti ansioituneen henkilön.

5§ Seuran jäsenmaksun suuruuden päättää seuran vuosikokous. Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä. Vuosikokous voi erottaa jäsenen, joka kahtena perättäisenä kalenterivuotena jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai toimii seuran tavoitteiden vastaisesti. Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan kuluvan jäsenmaksukauden päättyessä.

6§ Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

7§ Seuran vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa, ja se on päätösvaltainen, mikäli se on laillisesti kokoon kutsuttu. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Esitetään seuran toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
 • Vahvistetaan seuran tilinpäätös
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin seuran hallinto tai tilintarkastajien lausunto antavat aihetta
 • Päätetään jäsenmaksun suuruus alkavalle toimintavuodelle
 • Valitaan seuran hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu varapuheenjohtaja, varainhoitaja sekä kolme varsinaista jäsentä ja kullekin hallituksen jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Hallituksen varsinaiset jäsenet on valittava alueellisesti edustavasti. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet (yhteensä vähintään kolme) hallituksen jäsenistä on läsnä.
 • Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle ilmoittamat asiat, joista kaikista on kokouskutsussa mainittava.

8§ Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus edustaa seuraa, kutsuu koolle seuran kokoukset, suunnittelee seuran toimintaa, valmistelee niissä käsiteltävät esityslistat ja asiat, hoitaa seuran rahavarat, laatii seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä pitää luetteloa seuran jäsenistä.

9§ Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla. Lisäksi seuran nimen voi kirjoittaa varapuheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja.

10§ Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

11§ Vuosikokouksen lisäksi seura pitää ainakin yhden kokouksen vuodessa sekä muita ylimääräisiä kokouksia, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

12§ Seuran kokouksessa on kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta 14. ja 15. §:issä mainittuja asioita. Äänestys suoritetaan avoimena, mutta jos joku varsinaisista jäsenistä ehdottaa kannatettuna suljettua äänestystä, sellainen suoritetaan lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

13§ Seuran kokoukset kutsutaan kirjallisesti jäsenille lähetettävällä kutsulla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

14§ Seuran sääntöjen muuttamiseen tarvitaan ¾ ääntenenemmistö annetuista äänistä.

15§ Seuran purkamiseksi tarvittava päätös edellyttää ¾ ääntenenemmistöä annetuista äänistä ja samansuuruista, kannattavaa ääntenenemmistöä toisessa, aikaisintaan kuukauden kuluttua edellisestä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

16§ Jos seura purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat ja omaisuus luovutetaan sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, oikeuskelpoiselle säätiölle tai laitokselle, jonka tarkoituksena on kehittää epilepsiatutkimusta ja -hoitoa. Asiasta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.

17§ Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.