Sosiaaliturva

Sosiaaliturva koostuu erilaisista palveluista ja etuuksista. Tähän on koottu tietoa niistä tukimuodoista, jotka useimmin koskettavat pitkäaikaissairaita henkilöitä.

Ajankohtaista
Lue tästä, miten Kelan etuudet muuttuivat vuoden 2018 alussa.

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työttömän työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan noin kolmen kuukauden ajan mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty.

Seuraavissa tilanteissa et kuitenkaan kuulu aktiivimallin piiriin (aktiivisuutta ei seurata, etuutta ei alenneta), vaikka saat työttömyysetuutta:

  • saat työttömyysetuuden rinnalla osatyökyvyttömyyseläkettä, osakuntoutustukea tai vammaistukea.
  • olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä, ja hakemuksesi on käsittelyssä eläkelaitoksessa.

Lääkekorvaukset
Tavallisimmat epilepsialääkkeet ovat ns. erityiskorvattuja lääkkeitä.  Niitä ostaessasi maksat vain lääkekohtaisen omavastuun. Erityiskorvauksen saamiseksi tarvitset B-todistuksen hoitavalta lääkäriltä.

Vuoden alussa sinun tulee maksaa reseptilääkkeistä 50 euroa itse ennen kuin Kela korvaa lääkekuluja. Alkuomavastuun maksamisen jälkeen erityiskorvattava lääke maksaa 4,50 euroa. Alle 18-vuotiaiden ei tarvitse maksaa alkuomavastuuta.

Kun olet maksanut lääkkeistä 605,13 euroa kalenterivuodessa, lääkekohtainen omavastuu on 2,50 euroa.

Lue lisää lääkekorvauksista http://www.kela.fi/laakkeet

Matkakorvaukset
Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia.  Korvausta saat ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25 euroa. Kun kalenterivuoden aikana olet maksanut matkojen omavastuita 300 euroa, Kela korvaa matkat ylittävältä osalta kokonaan.

http://www.kela.fi/matkat

Kelan vammaistuet
Vammaistuilla tarkoitetaan alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Niiden tarkoituksena on tukea itsenäistä selviytymistä ja kompensoida sairaudesta aiheutuvia kustannuksia. Myöntämisen perusteita ovat esimerkiksi vammasta tai sairaudesta johtuva avun, ohjauksen ja valvonnan tarve. Vammaistuen hakemiseksi tarvitset lääkäriltä C-lausunnon. Vammaistuet ovat verotonta tuloa.
Lue lisää myöntämisperusteita ja hakemisesta http://www.kela.fi/vammaistuet

Apua jokapäiväiseen elämään

Kunnan sosiaali- ja vammaispalvelut tukevat arjessa selviytymistä silloin, kun sairaus haittaa toimintakykyä eikä henkilö selviydy ilman toisen ihmisen apua.

Omaishoidon tukea voi hakea silloin, kun epilepsiaa sairastava henkilö tarvitsee kotona annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Omaishoitajana voi toimia omainen tai joku muu hoidettavan läheinen henkilö.

Kotipalvelua voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Kotipalvelu on maksullista.

Kunta järjestää vammaispalvelulain mukaisia tukitoimia ja palveluja, jos vamman tai sairauden johdosta tarvitset apua. Edellytyksenä on, että sinulla pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämisen toiminnoista. Vammaispalveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu.

Tietoa palveluista

Vammaispalvelujen käsikirja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) tuottama opas. Tietopaketti sujuvan arjen mahdollistavista palveluista on koottu tähän

Palvelupolkumalli.fi- portaalista löytyy tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.  Tarjolla on tietoa perheille suunnattujen palveluiden järjestämisestä sekä hoitoon, kuntoutukseen, päivähoitoon, kouluun ja harrastamiseen liittyviä asioita. http://www.palvelupolkumalli.fi/

Sosiaaliturvan tarkistuslista auttaa selvittämään mahdollisuuksia erilaisiin tukimuotoihin ja hakemaan niitä oikeasta paikasta. http://www.sosiaaliturvaopas.fi/muut_materiaalit/

Sosiaaliturvaopas on useiden kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama tietopaketti sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöistä.  http://www.sosiaaliturvaopas.fi/

Mistä saat apua palveluiden ja tukien hakemiseen

Sairaaloiden kuntoutusohjaajat ja sosiaalityöntekijät ovat apunasi kun tarvitset tukea.

Kuntoutusohjaaja arvioi arjessa selviytymistä, palveluiden tarvetta ja kuntoutumismahdollisuuksia. Hän voi tarvittaessa tulla myös kotiin, kouluun tai työpaikalle.

Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittavien sosiaaliturvaetuuksien sekä erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien hakemisessa.

Voit itse varata ajan kuntoutusohjaajalle ja sosiaalityöntekijälle. Myös läheinen tai asioitasi hoitava ammattilainen voi sinun luvallasi ottaa häneen yhteyttä. Lääkärin lähetettä ei välttämättä tarvita. Kuntoutusohjaus ja sosiaalityö ovat asiakkaalle maksuttomia palveluita.

Sivu on päivitetty 20.02.2018