Boende

Boendelösningarna är individuella. De påverkas av epilepsin, men även hela livssituationen. Många kan bo för sig själva trots epilepsin. Många personer med svår epilepsi behöver hjälp av en annan person och/eller olika hjälpmedel för att klara sig självständigt. En del behöver mer omfattande hjälp och övervakning (serviceboende).

Handikappservicen betalar ersättning för ändringar i hemmet till personer med svåra funktionshinder

Ibland måste man utföra reparationer som främjar säkerheten och självständigheten i hemmet. För personer med svåra funktionshinder ersätter kommunen skäliga kostnader för ändringar i hemmet, om dessa är nödvändiga för personen med beaktande av handikappet eller sjukdomen och för att personen ska kunna klara av vanliga livssysslor. Kommunen kan ge hem eller betala ersättning för redskap och apparater, till exempel larmdon, som stöder självständigheten.

Svåra funktionshinder fastställs inte utifrån någon enskild diagnos. En person med svåra funktionshinder är en person som på grund av handikapp eller sjukdom har långvariga, särskilda svårigheter att klara av vanliga livssysslor. Läs mer om bedömningen av svåra funktionshinder i Handboken om funktionshinderservice (länken öppnas i ett nytt fönster).

Ändringsarbeten enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp kan vara till exempel avlägsnande av trösklar, fastsättning av stödräcken eller ändring av wc- och tvättutrymmen så att de blir säkra.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd från kommunens handikappservice. Du behöver ett läkarutlåtande som bilaga till ansökan. Du kan även bifoga rehabiliteringsinstruktörens eller fysioterapeutens bedömningar om behovet av ändringsarbetena.

Om du inte är berättigad till ändringar i hemmet med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp kan du fråga om statligt finansierade bidrag för ändringar och reparationer via kommunens bostadskontor. Inkomsterna och förmögenheten påverkar beviljandet av dessa bidrag.

Hjälp i vardagen

Epilepsierna har ofta symtom som inte går att förutspå. Många klarar sig självständigt mellan anfallen, men när anfallet kommer behöver man hjälp och övervakning.

Du kan behöva mycket annan hjälp än bara bistånd och övervakning vid anfall.  Till exempel nedsatt kognitiv funktionsförmåga och försämrat minne, rörelsehinder och biverkningar från läkemedel kan göra det svårare att klara sig självständigt.

Kommunens social- och handikappservice stöder dig om du behöver hjälp på grund av sjukdom. Tjänster är till exempel

  • Hemvård och hemservice, om du på grund av sjukdom behöver hjälp för att klara dig i vardagen och dina personliga sysslor (avgiftsbelagd tjänst)
  • Personlig hjälp för långtidssjuka och handikappade personer som upprepat och nödvändigt behöver hjälp av en annan person för att klara sina dagliga sysslor och exempelvis arbete och hobbyer.
  • Stöd för närståendevård till familjemedlem eller annan närstående, bistående person.

Serviceboende kan arrangeras på många olika sätt

Med serviceboende avses en helhet som utgörs av en lämplig bostad och fungerande tjänster. Serviceboende ordnas med stöd av socialvårdslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Vilken lag som ska tillämpas och hur tjänsterna ordnas beror på den individuella situationen, till exempel mängden hjälp som behövs. Sätt att ordna detta på kan vara

  • Stödboende, om du klarar dig relativt självständigt i vardagen men behöver hjälp med vissa saker. Stödboende betyder att man ger stöd för självständigt boende med handledning och andra socialtjänster.
  • Serviceboende, om du behöver mer hjälp och omsorg i vardagen. Serviceboende kan ordnas i servicehem, serviceboendegrupp eller annan boendeenhet. Serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp kan genomföras även i personens egen ägar-, hyres- eller motsvarande bostad.

Läs mer om boende i Handboken om funktionshinderservice (länken öppnas i ett nytt fönster).

Bostadsbidrag hjälper låginkomsttagare med boendekostnaderna

Låginkomsttagare kan få bostadsbidrag för hyra eller bostadsvederlag från FPA. Familjens storlek och inkomster påverkar storleken av bostadsbidraget. Bostadsbidrag betalas månatligen och beslutet granskas årligen.

Läs mer om bostadsbidrag på FPA:s webbplats (länken öppnas i ett nytt fönster).

Mer information om boendetjänster på Hälsöbyn webbsidor

Terveyskylä-logo

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?