Egenvård

Egenvård omfattar alla åtgärder som du själv kan vidta för att må bättre. Epilepsi är förknippat med många vardagliga saker som påverkar ditt eget välmående. Till exempel en regelbunden dagsrytm och tillräckligt med sömn stöder epilepsibehandlingen.

Till egenvård hör också övervakning av epilepsisymptom och undvikande av faktorer som ökar anfallsfrekvensen. För att identifiera dem behöver du tillräckligt med information om din egen epilepsi.

Regelbunden medicinering förhindrar anfall

Med epilepsimedicinering avses långvarig medicinering som ska förhindra anfall. För att få den att fungera bör du få tillräckligt med information och vägledning om följande saker

 • läkemedlets namn, aktiva substans och dos
 • varför medicinering är viktig
 • vad regelbundenhet betyder
 • vad du ska göra om du glömmer att ta din medicin
 • vilka biverkningar som kan vara förknippade med läkemedlet och hur du ska agera om du får biverkningar
 • hur du ska hantera speciella situationer som illamående, resor och tidsskillnader

Hur hanterar man sjukdomen?

Att få epilepsi kan orsaka livsförändringar och osäkerhet inför framtiden. Att anpassa sig och lära sig hantera vardagen kan kräva tid och ansträngning, men man kan också utveckla sin förmåga att hantera situationen.

 • God faktakännedom är viktig. Lär dig om din egen epilepsi och skaffa information om sjukdomen från pålitliga källor. Epilepsi kan nuförtiden behandlas effektivt. Det är dock en allvarlig sjukdom, vars framgångsrika behandling också kräver ansträngning och engagemang från dig själv.
 • Följ praktiska riktlinjer som hjälper dig att hantera epilepsin: håll en regelbunden dagsrutin, se till att du får tillräckligt med sömn, rör på dig utomhus om dagarna, motionera, ät regelbundet, utöva allmän aktivitet.
 • Ignorera inte dina känslor, utan konfrontera dem på ett positivt sätt och inse att de är reaktioner på en svår situation. Det är en bra idé att klä sina känslor i ord, dvs. att prata om dem med andra.
 • Diskutera öppet dina egna behov och frågor som är oklara och betungande för dig med hälsovårdspersonal. Deras jobb är att hjälpa dig och ditt jobb är att beskriva din egen situation för dem. Sök också professionell psykisk hjälp vid behov.
 • Kamratstöd hjälper dig att bli hörd och förstådd. En person som har gått igenom samma saker som du själv förstår bäst vad det innebär att få epilepsi. Jämställdhet och att dela livserfarenheter är kamratstödets styrkor.
 • Sjukdom kan leda till ekonomiska bekymmer. Epilepsi kan försvåra arbetet eller göra det svårare att komma ut i arbetslivet. Kostnader som sjukdomen för med sig kan hota försörjningen. Här hjälper samhälleliga stöd. Det behövs ofta hjälp av en socialarbetare för att kartlägga och ansöka om förmåner. Det är din uppgift att föra fram din situation.

Tjänsten Terveyskylä.fi innehåller information om olika överlevnadsstrategier

Terveyskylä-logo

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?