Stöd för kostnader som beror på sjukdom

Läkemedelsersättningar

De vanligaste epilepsiläkemedlen är så kallade specialersättningsgilla läkemedel. När du köper dem betalar du endast den läkemedelsspecifika självrisken. För att få specialersättning behöver du ett B-intyg av din vårdande läkare.

I början av året måste du själv betala 50 euro för receptbelagda läkemedel innan FPA ersätter dina läkemedelskostnader. Efter att initialsjälvrisken har betalats kostar ett läkemedel med specialersättning 4,50 euro. Barn under 18 år behöver inte betala någon initialsjälvrisk.

När du har betalat 592,16 euro under ett kalenderår för ersättningsgilla läkemedel blir självrisken för ett läkemedel 2,50 euro.
Läs mer om läkemedelsersättningar (länken öppnas i ett nytt fönster).

Reseersättningar

FPA betalar resekostnader som föranleds av sjukdom och rehabilitering. Ersättningen utbetalas i första hand enligt kostnaderna för kollektivtrafiken. Om du inte kan använda kollektivtrafik på grund av ditt hälsotillstånd eller brister i kollektivtrafiken, kan du får ersättning till exempel för användningen av egen bil eller taxi. Om du tar taxi på grund av ditt hälsotillstånd, behöver du ett intyg från hälsovården (Intyg för reseersättning, SV 67). Ersättningen för användning av egen bil är 0,20 €/km för den del som överskrider självrisken.

Självrisken för en enkelresa är 25 euro. När du har betalat 300 euro i självrisker under ett kalenderår ersätter FPA överskridande resor i sin helhet.

Om resekostnaderna blir under självrisken betalar du resan själv. Också dessa kostnader bidrar till den årliga självrisken för resor (det s.k. takbeloppet på 300 euro). Skriv alltså in också resekostnader som inte överskrider självrisken i din ansökan om reseersättning. Kom ihåg att ansöka om ersättning inom sex månader efter resan.

Till exempel för en resa en anpassningsträningskurs kan du ansöka om reseersättning om du har sökt till kursen med läkarremiss (rekommendation i läkarutlåtande/sjukjournaluppgifter) och kursen omfattar vård, undersökning eller vårdhandledning av läkare eller annat proffs inom hälsovården som beskrivs i sjukförsäkringslagen. Reseersättning utbetalas för tur- och returresa till rehabilitering. Om kursen är avsedd även för familjemedlemmar, dras endast en självrisk på 25 €/resa av från resekostnaderna, när du reser med en familjemedlem.

Reseersättningen ska ansökas inom sex månader efter resan. Du kan fylla i ansökan på nätet eller genom att skriva ut och fylla i blanketten SV4.

Läs mer om reseersättningar (länken öppnas i ett nytt fönster).

Rehabiliteringspenning

För den tid som du deltar i rehabilitering kan du få rehabiliteringspenning från FPA om rehabiliteringsdagen inklusive resor tar minst fyra timmar eller rehabiliteringen annars hindrar dig från att arbeta och försörja dig. Rehabiliteringspenning utbetalas för vardagar (mån–lör). Övriga intäkter och ersättningar kan påverka rehabiliteringspenningens belopp eller helt förhindra att den betalas.

Rehabiliteringspenning betalas efter karenstiden. Till exempel på anpassningsträningskurser är karenstiden en dag. Det finns ingen karenstid om du deltar i ditt barns rehabilitering (t.ex. familjekurs för barn).

Läs mer om rehabiliteringspenning (länken öppnas i ett nytt fönster).

FPA:s handikappbidrag

Med handikappbidrag avses handikappbidrag för barn under 16 år, handikappbidrag för personer som fyllt 16 år och vårdbidrag för pensionstagare. Syftet med dessa är att stödja självständighet och kompensera för kostnader orsakade av sjukdomen. Grunderna för beviljandet är till exempel behov av hjälp, handledning och övervakning på grund av handikapp eller sjukdom. Du behöver ett C-utlåtande av läkaren för att ansöka om handikappbidrag. Handikappbidragen är skattefri inkomst.

Läs mer om FPA:s handikappbidrag (länken öppnas i ett nytt fönster).

Klientavgifter

Maximibeloppet för klientavgifterna inom de offentliga hälsovårdstjänsterna, avgiftstaket, är 692 euro år 2022. När avgiftstaket har uppfyllts är tjänsterna i regel avgiftsfria, men till exempel för kortvarig sjukhusvård kan 22,50 euro/dygn tas ut.

Kommunen kan även besluta att ta ut mindre avgifter eller helt låta bli att ta ut dem.

Enligt 11 § i klientavgiftslagen kan du ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgifterna hos kommunen:

Kommunen ska efterskänka eller nedsätta en avgift för socialvårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga till den del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?