Bra vård och färre fördomar

Epilepsitidningen - Ledare

Världshälsoorganisationen WHO antog på våren en global verksamhetsplanen för att trygga bra vård vid epilepsi och andra neurologiska sjukdomar och för att minska stigmat (Intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and other Neurological Disorders, IGAP).

I verksamhetsplanen fastställs framtidsbilden till 2031, varvid

  • hjärnhälsan respekteras, främjas och skyddas under hela livet
  • neurologiska sjukdomar förebyggs, diagnostiseras och behandlas på ett sådant sätt att för tidigt insjuknande och dödlighet minskar
  • personer med neurologiska sjukdomar och epilepsi kan leva ett självständigt och jämlikt liv.

Epilepsi är en av de främsta allvarliga hjärnsjukdomarna och den utgör cirka en procent av sjukdomsbördan globalt. Verksamhetsplanen inkluderar två mål som särskilt är förknippade med epilepsi och medlemsländerna måste nå dessa före 2031. Målet är att länderna förbinder sig att

  • öka omfattningen av epilepsiförknippade tjänster och
  • utveckla och uppdatera lagstiftningen för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för personer med epilepsi.

För att målet ska nås behövs ett internationellt och nationellt tvärfackligt samarbete på flera nivåer. Epilepsiförbundet tar tillsammans med Epilepsisällskapet i Finland tag i utmaningen för att kunna trygga bra vård i rätt tid för personer med epilepsi samt sociala, ekonomiska och rättsliga behov i olika skeden av livet. För att målen ska kunna nås behövs det ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, partnerskap och samarbete mellan olika berörda parter för att utveckla förebyggande, diagnostik, vård, forskning och innovativa lösningar beträffande epilepsi samt för att kunna erbjuda personer med epilepsi ett delaktigt, rättvist liv.

Vi vill gärna höra vuxna personers erfarenheter om vardagen och välbefinnandet samt hurdana fördomar eller utmaningar de eventuellt har stött på i livet. Inbjudan att delta i undersökningen finns på sidan 24 i den här tidningen. Svara på enkäten senast 31.10. och ge oss viktig information som stöd för vår opinionsbildande verksamhet.

Jag önskar alla en trevlig höst.

Virpi Tarkiainen
verksamhetsledare

  • Tidningsnummer: 3/2022
  • Bilder: Marja Haapio