Kansallinen neurokeskus edistää neurotieteen tutkimusta ja innovaatioita

Epilepsialehti - Artikkeli

Aivosairaudet koskettavat lähes kaikkia suomalaisia joko suoraan tai välillisesti sekä miljoonia ihmisiä ympäri maailman. Mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen lisäksi aivosairauksien arvioidaan aiheuttavan Suomessa yli 11 miljardin euron vuotuiset kustannukset ja Euroopassa vastaava kustannus on noin 800 miljardia euroa. Väestön ikääntyminen lisää erityisesti muistisairauksien esiintyvyyttä ja siten aivosairauksien kustannusten kasvua.

Kansallisen Neurokeskuksen toiminnan valmistelu osana Suomen valtion terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa aloitettiin marraskuussa 2017. Strategia tähtää kilpailukykyisen toimintaympäristön systemaattiseen kehittämiseen, terveysalan investointien lisäämiseen ja alan talouskasvun aikaansaamiseen. Sen toimeenpanemiseksi käynnistettiin Yksilöllistetty lääketiede -hanke, jonka yhteydessä perustetaan genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus, kansallinen neurokeskus, lääkekehityskeskus sekä biopankkeja yhdistävä osuuskunta, joiden avulla vahvistetaan kansallista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa.

Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaiheen koordinaatiovastuu annettiin Itä-Suomen yliopistolle ja valmistelevaan työryhmään nimettiin edustajia yliopistoista, sairaanhoitopiireistä sekä ministeriöistä.

Kolmivuotisen valmistelu- ja perustamistyön tuloksena Kansallinen neurokeskus perustettiin keväällä 2021 yhteistyöverkostona, johon kuuluvat Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot, Aalto-yliopisto sekä kaikki Suomen viisi yliopistosairaalaa. Operatiivinen toiminta jakaantuu kuuteen alueelliseen Brain & Mind -neurokeskusverkostoon, joiden keskuksina ovat Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Toimintaa koordinoi kansallinen koordinaatioyksikkö, joka on osa Itä-Suomen yliopistoa. Kansallisen neurokeskuksen strategiasta ja toiminnan painopistealueista päättää johtoryhmä, jonka muodostavat verkoston jäsenorganisaatioiden edustajat.

Kansallisen neurokeskuksen yhteistyöverkosto ja toiminta-ajatus.

Ratkaisuja aivoterveyden hyväksi

Kansallinen neurokeskus pyrkii tiivistämään neurotieteen tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä, joiden avulla voidaan löytää entistä parempia ratkaisuja aivoterveyden hyväksi. Suomalainen neurotieteen tutkimus ja tuotekehitys ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja arvostettuja. Laadukas koulutusjärjestelmä, korkea teknologinen osaaminen, kasvava biopankkitoiminta sekä vuosikymmeniä kattavat rekisteritiedot ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisen neurotieteen menestykseen. Kansalaisten vapaaehtoinen osallistuminen lääkkeiden ja hoitojen kehittämiseen näytteenantajina ja kliinisiin tutkimuksiin osallistujina ovat lisäksi avainasemassa. Suomalaiset tutkimusyksiköt ja niissä tutkittavien potilaiden määrät ovat kuitenkin kansainvälisesti katsoen pieniä, joten kilpailukyvyn saavuttaminen edellyttää alueelliset rajat ylittävää yhteistyötä. Kansallisen Neurokeskuksen tavoitteena on edistää kansallista ja kansainvälistä yli alueellisten rajojen tapahtuvaa toimintaa ja tarjota kontaktipiste suomalaiseen neurotieteen tutkimusverkostoon.

Tutkimuksen avulla voidaan saada tieteellisesti tutkittua tietoa hoidon vaikutuksista sekä sairauksien ennaltaehkäisystä ja siten luoda näyttöön perustuvia hoitokäytäntöjä. Tulevaisuudessa terveyden edistäminen ja sairauksien hoito voidaan entistä useammin suunnitella yksilöllisesti muun muassa perimästä saatavan tiedon mukaan. Kansallinen neurokeskus tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa ja tavoitteena on tuoda potilaiden tarpeet esiin jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Vastikään avatussa portaalissa tarjotaan tietoa Suomessa käynnissä olevista aivosairauksiin liittyvistä ja aktiivisesti potilaita hakevista kliinisistä tutkimuksista. Verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme julkaistaan myös muuta ajankohtaista tietoa neurotieteen tutkimuksesta ja aivoterveyden edistämisestä.

Suomessa tehdään kansainvälisesti korkealaatuista tutkimusta ja meillä on myös ainutlaatuiset potilas- ja väestöpohjaiset aineistot sekä mahdollisuudet hyödyntää genomitietoa.

Suomalaiseen perus- ja kliiniseen aivotutkimukseen kannattaa panostaa nyt, jotta saavutamme kansainvälisen kärkiaseman, ennaltaehkäisemme aivosairauksia ja parannamme potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Nyt vaaditaan yliopistosairaaloiden, yliopistojen, teollisuuden ja viranomaistahojen kansallista ja kansainvälistä tavoitteellista yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan kansalaisten, järjestöjen ja päättäjien panosta sekä väestökampanjoita.

Yhteystiedot:

  • Lehden numero: 4/2021
  • Teksti: LT, dosentti Mikael von und zu Fraunberg, johtaja, Kansallinen neurokeskus
  • Kuvat: Kansallinen neurokeskus
  • Diagnostiikka ja hoito
  • Hyvinvointi
  • Tutkimus
  • Vaikuttaminen

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää